Новомосковська районна державна адміністрація
Дніпропетровська область
Розпорядження голови
від 22 серпня 2018р.№ 313-р-18
Реламент Новомосковської районної державної адміністрації
Опубліковано 26 жовтня 2019

Загальні положення


1. Регламент Новомосковської районної державної адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Новомосковської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація). 


2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих відповідною радою повноважень, проводиться головою райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації. 


3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, що становлять державну таємницю або належать до службової інформації. 

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності місцевої держадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. 


4. Розподіл функціональних повноважень між першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації (далі – заступник голови) керівником апарату райдержадміністрації, , іншими посадовими особами райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації.


5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації та апарат райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації. Планування роботи райдержадміністрації 


6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами, що затверджуються головою райдержадміністрації, та відповідно до плану заходів голови райдержадміністрації.

Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться, як правило, за річними, квартальними та (або) місячними планами, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).


7. Формування планів роботи райдержадміністрації проводиться відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, погодженими із керівником апарату райдержадміністрації та заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). 

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 


8. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики. 


9. Перспективне (річне) планування роботи райдержадміністрації.


1) перспективним (річним) планом роботи райдержадміністрації є Програма соціально-економічного та культурного розвитку району; 


2) проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району формується на підставі й у терміни, визначені відповідною постановою Кабінету Міністрів України, за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, сільських та селищних рад, міської та сільської територіальних громад району. 

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації здійснює координацію та узагальнює пропозиції щодо всіх галузей і сфер діяльності;


3) проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району після погодження розпорядженням голови райдержадміністрації надається до районної ради. Після розгляду та обговорення на засіданнях постійних комісій районної ради згідно з процедурою, визначеною Регламентом районної ради, проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району з внесеними змінами та доповненнями вноситься на розгляд і затверджується на сесії районної ради.


4) на виконання затвердженої Програми соціально-економічного та культурного розвитку району колегією райдержадміністрації розглядаються відповідні заходи, що затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації;


5) фінансовою формою перспективного (річного) плану є районний бюджет. Проект районного бюджету готує фінансове управління райдержадміністрації за поданням головних розпорядників коштів районного бюджету відповідно до бюджетного законодавства та після схвалення цього проекту розпорядженням голови райдержадміністрації надає його для обговорення на засіданнях постійних комісій районної ради.

Проект районного бюджету з внесеними змінами та доповненнями згідно з процедурою, визначеною Регламентом районної ради, вноситься на розгляд сесії районної ради та затверджується на її пленарному засіданні.


10. Поточне (квартальне) планування роботи райдержадміністрації.


1) поточний (квартальний) план роботи райдержадміністрації розробляється на підставі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, узгоджених із керівником апарату та заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), які подаються в друкованому та електронному вигляді до відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 30 днів до наступного кварталу.

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації здійснює координацію роботи, узагальнює надані структурними підрозділами пропозиції, формує проект плану роботи райдержадміністрації (додаток 1).

Уточнений термін та порядок надання пропозицій визначається керівником апарату райдержадміністрації;


2) пропозиції до квартального плану роботи райдержадміністрації подаються за тематичними розділами.

За рішенням керівника апарату райдержадміністрації тематичні розділи можуть актуалізувати відповідно до змін у чинному законодавстві;


3) до поточного (квартального) плану роботи райдержадміністрації включаються питання:

 • про підсумки діяльності райдержадміністрації відповідно за місяць (у разі потреби), квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
 • про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації стосовно виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації або здійснення їх повноважень.


4) підготовка до розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.


11. Оперативне (місячне) планування роботи райдержадміністрації:


1) оперативні (місячні) плани роботи райдержадміністрації розробляються на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату за погодженням з керівником апарату та заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) з метою розвитку та конкретизації поточних (квартальних) планів роботи райдержадміністрації і мають форму календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації у відповідному місяці;


2) погоджені пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату у друкованому вигляді (з обов’язковим наданням електронної версії) надаються до відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації до 20 числа місяця, що передує місяцю, на який складається план;


3) відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації здійснює координацію, узагальнює надані пропозиції та формує проект календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації на відповідний місяць (додаток 2).


12. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до планів райдержадміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

13. Затверджені плани роботи райдержадміністрації (квартальний, місячний) оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.


14. Питання затвердженого плану роботи на квартал та календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації є обов’язковими до виконання у зазначені терміни.


15. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації. 

Виключення питань з плану роботи на квартал та календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації здійснюється за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки керівника апарату райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).


16. Контроль за виконанням плану роботи на квартал та календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації здійснюється керівником апарату райдержадміністрації та заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).


17. Плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації (додаток 4) розробляються з урахуванням положень пункту 8 Регламенту та завдань, визначених головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлюється керівником апарату райдержадміністрації.

Відповідальність за виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату несе керівник відповідного підрозділу.


18. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтею 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, затверджених керівником апарату та заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Зміст звітності визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами. 

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації. 


19. Голова райдержадміністрації щорічно виступає з публічним звітом про підсумки діяльності райдержадміністрації (далі – публічний звіт), передбаченим статтею 45 Закону України “Про державну службу”.

Організація підготовки та проведення щорічного публічного звіту голови райдержадміністрації покладається на відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

Організаційні та технічні заходи щодо підготовки і проведення публічного звіту здійснюються відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.


Організація роботи апарату райдержадміністрації. 


20. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, регламенту, Положення про апарат райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює фінансово-господарське, організаційно-кадрове забезпечення, впроваджує заходи щодо запобігання та виявлення корупції, персоніфікованого обліку виборців, документообігу, доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні райдержадміністрації, роботи зі зверненнями громадян, проводить діяльність, пов’язану з державною таємницею;

2) здійснює функцію головного розпорядника коштів державного бюджету за КВК 774 “Новомосковська районна державна адміністрація”, фінансування розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності райдержадміністрації, ведення бухгалтерського обліку і звітності;

3) опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації; 

4) здійснює:

 • опрацювання проектів розпоряджень, розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань; 
 • матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації, організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства; належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

5) надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації; 

6) перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації; 

7) проводить:

 • за дорученням голови райдержадміністрації аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;
 • разом зі структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення; 

8) готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації; 

9) організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

10) забезпечує висвітлення діяльності апарату райдержадміністрації; 

11) виконує відповідно до Регламенту інші функції;

12) готує або вносить пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації.


21. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами райдержадміністрації, а також з виконавчими органами місцевих рад. 


Кадрова робота 


22. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування апарату та відділів райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками. 


23. Організація роботи з персоналом здійснюється за затвердженим річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, всебічного вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повного застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні, а також з інших питань управління персоналом: 

1) в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах – керівником апарату райдержадміністрації;

2) в структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права – керівником такого підрозділу.


24. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації  здійснює головний спеціаліст з питань персоналу апарату райдержадміністрації, а в структурних підрозділах райдержадміністрації – відповідні підрозділи з персоналу або спеціаліст з питань персоналу.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.


25. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу та законодавством України про працю.


26. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішень щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу. 


27. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції до облдержадміністрації щодо нагородження державними нагородами України, нагородами Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, та органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій району та інших громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною.


28. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа. 


Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням 


29. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинною Інструкцією з діловодства в Новомосковській  райдержадміністрації. 


30. Відповідальність за організацію виконання документів та визначених у них завдань несуть голова райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівник апарату райдержадміністрації та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.


31. Ведення діловодства в апараті райдержадміністрації забезпечує відділ діловодства і контролю апарату райдержадміністрації, в структурних підрозділах райдержадміністрації – призначений наказом по структурному підрозділу працівник.


32. Документи, які складаються в райдержадміністрації, повинні відповідати чинній Інструкції з діловодства в Новомосковській  райдержадміністрації та Вимогам щодо підготовки документів у Новомосковській  райдержадміністрації (додаток 5). 

Вихідні документи за підписом керівництва райдержадміністрації та   інші поштові відправлення структурні підрозділи та окремі виконавці зобов’язані передавати до відділу діловодства і контролю апарату райдержадміністрації, як правило, до 12.00.


33. Керівники структурних підрозділів – розробники проектів документів несуть персональну відповідальність за достовірність фактичної інформації та терміни виконання, а також дотримання послідовності візування документа, визначеної у Вимогах щодо підготовки документів у Новомосковській райдержадміністрації (додаток 5).

Проекти листів, доручень, розпоряджень та інших документів, завізовані керівником структурного підрозділу особисто та безпосереднім виконавцем, подаються до сектору правового забезпечення райдержадміністрації для проведення обов’язкової правової експертизи та до відділу діловодства і контролю апарату райдержадміністрації для редагування – не пізніше, ніж за 3 робочі дні до контрольної дати. 

Правова експертиза проектів документів, термін виконання яких встановлено установою вищого рівня або законом - до десяти днів, та проектів листів і доручень здійснюється один робочий день.

Правова експертиза проекту розпорядження голови райдержадміністрації проводиться спеціалістами сектору правового забезпечення апарату райдержадміністрації в термін, не більший, ніж три робочі дні з моменту надходження до сектору правового забезпечення, а ті, що затверджують програми, положення, порядки, стосуються передачі земельних ділянок у власність або у користування та потребують більш детального вивчення – в термін, не більший ніж п’ять робочих днів. 

Проект документу, у тексті якого міститься посилання на нормативно-правові акти або інші документи, подається для проведення правової експертизи разом зі всіма роздрукованими документами, на які містяться посилання.

Спеціалісти відділу діловодства і контролю апарату  райдержадміністрації та сектору правового забезпечення апарату райдержадміністрації мають право повертати проекти документів розробникам для доопрацювання у разі, коли вони надані з порушенням правових норм та Інструкції з діловодства в Новомосковській райдержадміністрації (термін доопрацювання документів виконавцем не входить у загальний термін проведення правової експертизи та редагування).

Визначення відповідальних за виконання документів здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації.

Виконавці несуть персональну відповідальність за внесення змін до проектів документів після візування їх у посадових осіб, включених до аркуша погодження, а також за порушення процедури подання їх на підпис керівництву райдержадміністрації. 

При необхідності вирішення питання, яке є виключно компетенцією голови райдержадміністрації, перший заступник голови, заступники голови та керівник апарату райдержадміністрації безпосередньо звертаються до голови райдержадміністрації письмово, у формі службової записки.

    

34. Відділ діловодства і контролю апарату райдержадміністрації при підготовці документів, забезпечує редагування, їх реєстрацію, відправку через  поштове відділення, а для скорішого інформування – електронною поштою.


35. Організація роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію, здійснюється відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

Обробка документів, що містять службову інформацію, за допомогою технічних засобів проводиться з урахуванням вимог нормативних актів з питань технічного захисту інформації.

Організація роботи з документами, що містять відомості, які віднесені до державної таємниці, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 “Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. 

Номенклатура справ є обов’язковим документом усіх структурних підрозділів райдержадміністрації. Вона складається для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства.


36. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах органів державної влади та дорученнях вищих посадових осіб, здійснює керівник апарату райдержадміністрації. 

Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на відділ діловодства і контролю апарату райдержадміністрації. 

У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за діловодство.


37. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації розпоряджень голови райдержадміністрації розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань.

Контроль за виконанням завдань, передбачених в актах органів державної влади та дорученнях вищих посадових осіб, з наданням відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів та доручень голови райдержадміністрації, здійснюється відділом діловодства і контролю апарату райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян – сектором по роботі зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, з наданням відповідей на запити на інформацію – відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.


38. Контроль за виконанням законів України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, розпоряджень голови райдержадміністрації проводиться шляхом: 

1) своєчасного інформування керівництва райдержадміністрації про хід виконання завдань, передбачених документами;

2) аналізу й узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців; 

3) систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів; 

4) проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях; 

5) розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах голови райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації.


39. Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника структурного підрозділу райдержадміністрації або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу функціональних повноважень).


40. Зняття розпорядження голови райдержадміністрації з контролю здійснюється згідно з чинним Положенням про розпорядження голови Новомосковської районної державної адміністрації.


41. Відділ діловодства і контролю апарату райдержадміністрації що півроку готує звіт про стан виконання розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації.  


Організація розгляду звернень громадян 

та проведення особистого прийому громадян 


42. Організація розгляду письмових звернень громадян, електронних звернень на визначену в секторі, по роботі зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, електронну адресу та проведення особистого прийому громадян посадовими особами райдержадміністрації покладається на сектор по роботі зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації та здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. 

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації та Класифікатора звернень громадян, які затверджуються Кабінетом Міністрів України. 


43. Посадові особи, яким доручено розгляд звернення, забезпечують об’єктивне, всебічне і своєчасне виконання наданих доручень згідно з резолюціями керівництва райдержадміністрації та готують відповіді на звернення громадян.

Супровідний лист авторові звернення щодо результатів опрацювання звернення в райдержадміністрації готується за підписом голови райдержадміністрації, з додаванням відповіді, підготовленої відповідальним виконавцем на бланку структурного підрозділу.

Контроль за своєчасним розглядом звернень, виконанням доручень керівництва райдержадміністрації покладається на сектор по роботі зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Сектор по роботі зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації аналізує та узагальнює проблеми, які порушують громадяни у зверненнях, вивчає громадську думку, готує інформацію про кількість і характер таких звернень та доповідає керівництву райдержадміністрації; готує аналітичну інформацію та статистичну звітність за результатами роботи за квартал, за півріччя та рік.


44. Порядок організації та графіки проведення особистих прийомів громадян головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Графік особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації складається за погодженням із заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації. 


45. Керівники структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права проводять особистий прийом згідно з графіком, затвердженим наказом керівника відповідного підрозділу.

Графік особистого прийому громадян повинен оприлюднюватися на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.


46. Організація розгляду звернень, що надходять з державної установи “Урядовий контактний центр” та на багатоканальну телефонну лінію “Гаряча лінія голови облдержадміністрації” за визначеними телефонними номерами та через мережу Інтернет, здійснюється сектором по роботі зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації. 


47. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.


Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації


48. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює сектор правового забезпечення апарату райдержадміністрації. 

Сектор правового забезпечення апарату райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації - керівнику апарату райдержадміністрації.


49. У своїй діяльності сектор правового забезпечення апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Положенням про сектор правового забезпечення, актами органів виконавчої влади вищого рівня, іншими нормативно-правовими актами.Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації


50. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова райдержадміністрації своїм розпорядженням утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії (далі – консультативно-дорадчі органи).

Консультативно-дорадчі органи утворюються на постійній або тимчасовій основі.

Завдання, функції та персональний склад консультативно-дорадчих органів визначає голова райдержадміністрації. 

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (зі змінами) утворюється громадська рада.


51. У положенні про відповідний консультативно-дорадчий орган повинні бути чітко визначені:

1) завдання й функції органу, сфера його компетенції;

2) нормативна база для його створення;

3) організація та процедури його роботи (періодичність проведення засідань, планування роботи, кворум, головування, прийняття рішень тощо);

4) процедура призначення (обрання) керівних осіб, формування складу консультативного органу;

5) внесення змін і доповнень до персонального складу консультативного органу;

6) порядок забезпечення його діяльності;

7) структурний підрозділ райдержадміністрації, який забезпечує його діяльність.


52. Проекти розпоряджень щодо створення консультативно-дорадчих органів, їх ліквідації (коли функції органу вичерпано, подальше функціонування недоцільне або є потреба у достроковому його припиненні), внесення змін і доповнень до їх положень, персонального складу або з інших питань готуються структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату, які створюють такі органи і в подальшому відповідають за їх функціонування.


53. У структурних підрозділах райдержадміністрації, її апарату зазначені органи утворюються згідно з наказами керівників, якщо це передбачено положенням про відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації, її апарату, за погодженням із заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). 


54. При формуванні персонального складу консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації слід враховувати, що включення інших осіб (крім працівників райдержадміністрації, її структурних підрозділів), а саме: центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадськості та засобів масової інформації – відбувається за їх згодою, яка оформлюється письмово або в інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству України (за телефоном, факсом або електронною поштою).


55. Якщо консультативно-дорадчий орган створюється для досягнення певної мети, виконання певного завдання, у розпорядженні зазначається термін виконання цього завдання.

Консультативно-дорадчий орган, утворений на визначений у розпорядженні голови райдержадміністрації строк, вважається таким, що припинив свою діяльність, із дня закінчення зазначеного строку.


56. Засідання і рішення консультативно-дорадчих органів оформляються, як правило, протоколами. 


57. З метою впорядкування діяльності та оптимізації кількості консультативно-дорадчих органів керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату щомісяця, до 25 числа, подають до відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації інформацію про функціонування консультативно-дорадчих органів для узагальнення (додаток 6).


58. Структурний підрозділ райдержадміністрації, її апарату, який відповідає за функціонування консультативно-дорадчого органу, повинен вносити зміни до персонального складу консультативно-дорадчого органу (у зв’язку з кадровими змінами, змінами у керівному складі, назві посад тощо) протягом 15 днів з дня, коли ці зміни відбулися, а також інформувати відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації про створення нових, внесення будь-яких змін до існуючих консультативно-дорадчих органів або припинення їх діяльності у триденний термін з наданням копії відповідного розпорядчого документу в електронному вигляді.


59. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія  райдержадміністрації (далі – колегія). 

Загальні засади утворення і діяльності колегії регулюються Положенням про колегію Новомосковської районної державної адміністрації, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації. 


Порядок підготовки та проведення нарад

та інших заходів в райдержадміністрації


60. Наради є організаційною формою діяльності, яка забезпечує оперативний розгляд та вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації.

Наради проводяться головою, заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату згідно з планами роботи райдержадміністрації та, як правило, тривають не більше 2 годин.


61. Правила організації, підготовки і проведення нарад та інших заходів встановлюються відповідним Порядком, що затверджується головою райдержадміністрації.

Планування нарад та інших заходів відбувається у порядку, визначеному цим Регламентом (розділ “Планування роботи”).


Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації


62. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень та розпоряджень голови облдержадміністрації та за власною ініціативою видає розпорядження одноособово в межах повноважень райдержадміністрації. 


63. Правила підготовки, погодження, видання розпоряджень, подання їх на державну реєстрацію, оприлюднення, організацію їх виконання та архівне зберігання встановлюються Положенням про розпорядження голови райдержадміністрації, яке затверджується розпорядженням голови.


Публічне обговорення проекту розпорядження 

голови райдержадміністрації


64. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб. 


65. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника та проводиться відповідно до Положення про розпорядження голови райдержадміністрації.


Порядок підготовки доручень голови райдержадміністрації. 


66. З оперативних питань діяльності райдержадміністрації видаються доручення голови райдержадміністрації. Проекти доручень готуються структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату.

Контроль за виконанням доручень голови райдержадміністрації, як в цілому, так і за окремими пунктами, здійснюється відділом діловодства і контролю апарату райдержадміністрації.


67. Строк дії доручення голови райдержадміністрації обмежується, як правило, поточним роком, якщо інше не передбачено у тексті доручення.

По закінченню терміну дії доручення головним виконавцем – структурним підрозділом райдержадміністрації, її апарату подається до відділу діловодства і контролю апарату райдержадміністрації підсумкова інформація про виконання доручення. 


Організація перевірок роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату

та органів місцевого самоврядування

 

68. Перевірки роботи (вивчення стану справ) структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату та органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади) здійснюються згідно з квартальним планом роботи райдержадміністрації та за дорученням керівництва райдержадміністрації і можуть мати як комплексний характер, так і здійснюватися з окремого питання або на виконання окремих документів.


69. Структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату вносять пропозиції щодо перевірок райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування (з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади) до квартального плану роботи райдержадміністрації у термін, зазначений у пункті 10.1 розділу “Планування роботи”.

Як правило, перевірки проводяться структурними підрозділами райдержадміністрації, її апаратом згідно з графіком. 


70. Для здійснення комплексних перевірок роботи структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату, органів місцевого самоврядування (з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади) за погодженням з керівником апарату райдержадміністрації створюється робоча група, до складу якої включаються відповідальні працівники структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та відповідно до мети перевірки визначається перелік питань, яким конкретизується завдання членам робочої групи.


71. У триденний термін після закінчення перевірки кожний з членів робочої групи подає до відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації аналітичну довідку за напрямами вивчення стану справ обсягом не більше 2 – 3 аркушів, підписану ним та завізовану керівником структурного підрозділу райдержадміністрації або підрозділу апарату райдержадміністрації, де він працює. 

Довідка обов’язково повинна містити основні показники, аналітичні матеріали, порівняльні оцінки, висновки та пропозиції щодо поліпшення стану справ у відділі, управлінні чи адміністративно-територіальній одиниці району.


72. Керівник робочої групи організовує узагальнення матеріалів та підготовку доповідної записки голові райдержадміністрації за результатами перевірки.


73. Якщо тема перевірки (вивчення стану справ) є предметом для обговорення на засіданні колегії райдержадміністрації, на підставі зазначеної довідки готується проект розпорядження голови райдержадміністрації.


74. За окремим дорученням голови райдержадміністрації можуть здійснюватися позачергові перевірки.


Матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації


75. Матеріально-технічне забезпечення діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права здійснюється у таких підрозділах.


76. Матеріально-технічне забезпечення апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права здійснює відділ планування видатків бюджету та фінансового  забезпечення апарату райдержадміністрації.

Відділ планування видатків бюджету та фінансового  забезпечення апарату райдержадміністрації здійснює заходи щодо:

1) обліку та належного утримання приміщень, які займають апарат та  структурні підрозділи райдержадміністрації, а також контролю за своєчасним укладенням договорів між райдержадміністрацією та балансоутримувачем – Новомосковською районною радою;

2) своєчасного відшкодування комунальних послуг балансоутримувачу;

3) забезпечення доцільності та правильності оформлення господарських операцій при придбанні та розподілі комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки між структурними підрозділами та апаратом райдержадміністрації;

4) оновлення матеріально-технічної бази апарату райдержадміністрації.


Доступ до публічної інформації в райдержадміністрації


77. Організація роботи, спрямованої на забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадміністрації, а також реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації покладена на відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.                              .


78. Організація єдиного порядку діловодства за запитами на інформацію в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України.Висвітлення діяльності райдержадміністрації в мережі Інтернет


79. Веб-сайт райдержадміністрації є офіційним носієм інформації, який утворюється для висвітлення діяльності райдержадміністрації, її органів, інформаційної взаємодії з державними та недержавними організаціями, громадськістю. 


80. Інформація для розміщення на веб-сайті райдержадміністрації готується безпосередньо структурними підрозділами райдержадміністрації або її апарату.


81. На веб-сайті райдержадміністрації обов’язково розміщується інформація відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” (зі змінами).


82. У разі розроблення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, що стосуються життєвих інтересів усіх верств населення, обов’язкове розміщення цих проектів на веб-сайті райдержадміністрації.


83. Підрозділ, який подає інформацію на веб-сайт райдержадміністрації, несе повну відповідальність за її достовірність. 


84. На веб-сайті заборонено розміщувати інформацію з обмеженим доступом, а також конфіденційну інформацію. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування


85. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому чинним законодавством порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань. 

Керівник апарату організовує взаємодію з центральними та місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.Подання пропозицій до порядку денного

та внесення проектів рішень на розгляд сесії районної ради


86. Райдержадміністрація має право вносити на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, а також іншими питаннями.

Пропозиції до проекту порядку денного сесії районної ради з відповідним пакетом документів подаються до районної ради в друкованому та електронному вигляді структурними підрозділами райдержадміністрації за погодженням з головою райдержадміністрації не пізніше, ніж за двадцять п’ять робочих днів до дня відкриття сесії районної ради.


87. Проект рішення районної ради про внесення змін до районної програми, що затверджена рішенням районної ради, може вноситися на її розгляд лише за умови його погодження структурним підрозділом райдержадміністрації, який був головним розробником відповідного проекту рішення районної ради про затвердження такої програми.


88. Питання підготовки проекту рішення про місцевий бюджет та матеріалів, що до нього додаються, регулюються Бюджетним кодексом України.


89. Надання подань або пропозицій щодо кандидатур на посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району здійснюється відповідно до Положення про порядок призначення на зазначені вище посади, затвердженого рішенням районної ради.


90. Контроль та відповідальність за дотриманням термінів подання пропозицій до порядку денного та внесення проектів рішень на розгляд сесії районної ради покладається на заступників голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).


Організація використання робочого часу


91. Робота апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації починається о 8 годині, закінчується – о 17 годині (у п’ятницю – о 15.45), обідня перерва – з 12.00 до 12.45.

Час початку робочого дня райдержадміністрації може змінюватися головою райдержадміністрації. 

У структурних підрозділах райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, апараті райдержадміністрації ведеться щоденний табельний облік робочого часу працівників.

Про відсутність на робочому місці керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації, (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність та з іншої причини) обов’язково інформувати головного спеціаліста з персоналу апарату райдержадміністрації.


92. Надання відпусток працівникам райдержадміністрації регламентується Кодексом законів про працю України, законами України “Про державну службу” та “Про відпустки”. 


93. Голова райдержадміністрації відбуває у відпустки за погодженням з головою облдержадміністрації. Копії розпоряджень про такі відпустки та заяв направляються до управління персоналу апарату облдержадміністрації.Організація чергувань у вихідні та святкові дні 


94. З метою організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації та виконання невідкладної і непередбаченої роботи у вихідні та святкові дні головою райдержадміністрації запроваджується чергування заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а керівником апарату – чергування працівників апарату райдержадміністрації. Керівник апарату райдержадміністрації
Н.О.ТИХОНОВАНачальник відділу організаційної
роботи, інформаційної діяльності,
комунікацій з громадськістю та
доступу до публічної інформації
апарату райдержадміністрації
С.В.ТАРАДЮК
Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux