Основні функції апарату та структурних підрозділів Новомосковської РДА
опубліковано 26 жовтня 2019 року о 15:13

1. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації

 

Основні завдання відділу: здійснення організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації, зокрема, щодо організації планування роботи райдержадміністрації та узагальнення звітності про виконання планів  роботи, підготовки та проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, робочих зустрічей, що проводяться головою райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації; надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та її апарату, органам місцевого самоврядування.

Реалізація державної політики у сфері державної служби та з  питань  кадрової роботи, задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне  використання, прогнозування розвитку персоналу, документальне оформлення проходження державної служби та  трудових відносин; добір персоналу райдержадміністрації; спрямування, координація, організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих організаціях.

   

2. Головний спеціаліст з питань персоналу 

Основні завданнязабезпечення організаційно-методичного керівництва та контролю за роботою з персоналом у підпорядкованих структурних підрозділах Новомосковської райдержадміністрації.Організування роботи щодо розробки структури Новомосковської райдержадміністрації, контроль розроблення посадових інструкцій державного службовця, вивчення потреби в перосналі на вакатні посади в Новомосковській райдержадміністрації, приймання документів від кандитатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" та "В", обчислення стажу роботи на державній службі, аналіз кількісного та якісного складу державних службовців.

    

3. Відділ діловодства і контролю

Основні завдання відділу: забезпечення ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації відповідно до Регламенту райдержадміністрації, Положення про апарат Новомосковської районної державної адміністрації та Інструкції з діловодства; забезпечення дотримання норм діловодства під час підготовки проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації інших внутрішніх та вихідних документів;
забезпечення якісної підготовки усіх документів державною мовою; організація контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату; складання зведеної номенклатури справ апарату райдержадміністрації; забезпечення додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів для передачі їх на державне зберігання; організація роботи архіву райдержадміністрації згідно з чинним законодавством.

   

4. Сектор правового забезпечення

Основні завдання сектору: організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків; представництво інтересів райдержадміністрації в судових та правоохоронних органах;організація претензійно - позовної роботи.

   

5. Відділ планування видатків бюджету та фінансового забезпечення апарату 

Основні завдання відділу: забезпечення ведення бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю; проведення інвентаризації основних фондів,  товаро–матеріальних цінностей і грошових коштів; нарахування заробітної плати, виконання інших розрахунків з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства.

    

6. Сектор по роботі зі зверненнями громадян

Основні завдання сектору: підготовка аналітичної інформації та статистичної звітності за результатами роботи із зверненнями громадян щомісяця, щокварталу, за півріччя та рік; Забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб і службових осіб цих органів щодо захисту прав та інтересів, надання необхідної інформації громадянам; організація проведення особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації у приміщені райдержадміністрації і за місцем праці та проживанням громадян; організація отримання звернень громадян та оперативне реагування на порушені питання через управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації району.


7. Відділ ведення Державного реєстру виборців

Основні завдання відділу: ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України; складення  та       уточнення  списків        виборців       на       виборчих дільницях.


8. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

   

Основні завдання: забезпечення реалізації державної антикорупційної політики;
здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства; вживання заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння щодо його усунення; перевірка в установленому порядку повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, яка оприлюднена у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від посадових осіб райдержадміністрації щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень.


9. Головний спеціаліст з питань режимно - секретної роботи

Основні завдання: здійснення керівництва діяльністю РСО райдержадміністрації;
організовує та забезпечує підготовку документів для отримання або переоформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею; організовує та забезпечує роботу РСО згідно з перспективними і поточними планами, контроль за їх виконанням та подання звітів до вищих органів державної влади; погоджує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, щодо призначення осіб на посади, внесені до Номенклатури посад працівників, які підлягають оформленню на допуск та доступ до державної таємниці;погоджує режимно-секретні заходи структурних підрозділів райдержадміністрації.

    

10. Управління агропромислового розвитку

 Основні завдання управлінняучасть в межах  своїх  повноважень  у  здійсненні  заходів  з питань   збереження,  відтворення  та  раціонального  використання земельних,  водних та інших природних ресурсів,  охорони  праці  і техніки безпеки;організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб; економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

    

11. Фінансове управління

Основні завдання управління: забезпечення реалізації  державної  бюджетної   політики   на території району;складання розрахунків  до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд  райдержадміністрації; підготовка пропозицій щодо фінансового  забезпечення  заходів соціально-економічного розвитку району; розроблення пропозицій  з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями  законодавства  щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених районною радою;здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація  діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

   

12. Управління соціального захисту населення

Основні завдання управління: забезпечення в районі реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і належних умов праці, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту та обслуговування населення, у тому числі громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави; організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

   

13. Відділ освіти

Основні завдання відділу: реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів; зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
 контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території Новомосковського району.

   

14. Архівний відділ 

Основні завдання відділу: реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району. Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

   

15. Відділ економічного розвитку і торгівлі

Основні завдання відділу: реалізація державної та регіональної економічної політики, сприяння комплексному соціально-економічному розвитку району, удосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв'язків, проведення державної політики в галузі ціноутворення; реалізація державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму, формування і проведення державної регіональної політики;
проведення разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики; забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг; забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

   

16. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури

Основні завдання відділу: забезпечення реалізації державної політики у галузях транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, в тому числі інвестиційної та інноваційної - у паливно-енергетичному комплексі та у сфері енергозбереження.
Участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку галузей будівництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, паливно енергетичного комплексу та енергозбереження ; забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури.

 Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду.
Сприяння реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства.
 Участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків. забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення.

   

17. Сектор охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту 

Основні завдання сектору: вивчення стану здоров’я населення, забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я району; координація та контроль ефективного використання закладами охорони здоров’я, що утримуються за рахунок районного бюджету, фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;забезпечення реалізації на території району державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді,  фізичної культури і спорту; виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сімей, дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильства в сім’ї.

  

18. Відділ культури, туризму, національностей та релігій

Основні завдання відділу: реалізація державної політики у сфері культури, туризму, діяльності курортів, охорони   культурної спадщини, а також державної мовної політики; управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності. Здійснення в установленому порядку та існуючої системи в галузі культури кадрової політики, пов'язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі.

  

19. Служба у справах дітей

 Основні завдання служби: реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніх. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту неповнолітніх, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них.

   

20. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, та оборонної роботи 

Основні завдання сектору: реалізація державної політики у сфері забезпечення законності правопорядку, додержання прав і свобод громадян, реформування правоохоронних органів та судової системи; координація діяльності територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади, на які законом України покладено обов'язки забезпечення громадської безпеки та громадського порядку, боротьби зі злочинністю, її організованими формами та сприяння їм у виконанні покладених на ці органи завдань; забезпечення виконання законодавства з питань мобілізаційної роботи, здійснення заходів пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території району.
організація планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації;координація, методологічне, методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого функціонування в цих умовах.


 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux